วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2556

คำนำหนังสือ ๑๐๐ กิจกรรมจิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดนี้  จัดทำขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน โดยใช้กระบวนการจิตศึกษา ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูที่ดีของคณะครูโรงเรียนสาธิตฯ และนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาทักษะและเทคนิคการสอน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖ โดยใช้กิจกรรมจิตศึกษา  ในโครงการจะมีกระบวนการพัฒนานักศึกษาให้เข้าใจและมีทักษะในการจัดกิจกรรมจิตศึกษา เป็น ๔ ขั้นตอน ดังนี้
๑) สร้างความเข้าใจในกิจกรรมจิตศึกษา 
๒) วางแผนออกแบบกิจกรรมจิตศึกษา
๓) ทดลองปฏิบัติกิจกรรมจิตศึกษากับนักเรียน
๔) สรุปผลการจัดกิจกรรม
จากการสัมภาษณ์ครูและผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดพบว่า กระบวนการจิตศึกษาช่วยพัฒนาอารมณ์นักเรียน และช่วยให้นักเรียนมีสมาธิพร้อมที่จะเรียนรู้  และทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้ดี สำหรับอาจารย์ผู้สอนพบว่ากระบวนการจิตศึกษาสามารถพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี
หลังจากเสร็จสิ้นโครงการฯ จึงได้รวบรวมกิจกรรมจิตศึกษาที่นักศึกษาได้พัฒนาขึ้นเป็นหนังสือ  เพื่อเผยแพร่   ซึ่งผู้จัดทำหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อครูและสถานศึกษาที่จะนำกิจกรรมจิตศึกษาไปใช้
ขอขอบคุณโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา(โรงเรียนนอกกะลา) ที่ให้ความอนุเคราะห์วิทยากรในงานตลาดนัดวิชาการ๑๐๐ กิจกรรมจิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับกิจกรรมจิตศึกษาแก่นักศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น