วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2556

จิตศึกษาคืออะไรกระบวนการ จิตศึกษาเป็นรูปแบบที่พัฒนาขึ้นจากโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา(โรงเรียนนอกกะลา) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๖ เพื่อให้เป็นแนวคิดและกระบวนการพัฒนาทั้งครูและเด็กให้เกิดการเรียนรู้และงอกงามด้านความฉลาดทางด้านอารมณ์ ความฉลาดด้านจิตวิญญาณ แลเพื่อเตรียมเด็กให้สงบ ผ่อนคลาย และให้กลับมารู้ตัวก่อนเรียนทุกวัน (นิตยสารกายใจ ฉบับ๗๙ : -๑๐ ธันวาคม , ๒๕๕๔) กระบวนทัศน์ของจิตศึกษา มี  ๓ อย่าง คือ การใช้จิตวิทยาเชิงบวก  การสร้างชุมชนและวิถีชุมชน การจัดกระทำผ่านกิจกรรมจิตศึกษา (วิเชียร  ไชยบัง : จิตศึกษา , ๒๕๕๕)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น