วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2556

จิตศึกษากับการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนการที่นักเรียนจะเรียนรู้ได้ดีนั้น ขึ้นอยู่กับมีความพร้อมที่จะเรียนรู้   โดยเฉพาะความพร้อมทางด้านอารมณ์  นับว่าเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะส่งผลต่อการเรียนรู้ที่ดีของนักเรียน  ในการดำรงชีวิตประจำวันนักเรียนแต่ละคนต้องเผชิญกับกิจกรรมหลายอย่างกว่าที่จะเดินทางมาถึงโรงเรียน จึงทำให้นักเรียนหลายคนไม่พร้อมที่จะเรียนรู้  ซึ่งกิจกรรมจิตศึกษาทะช่วยปรับอารมณ์ ปรับคลื่นสมองของผู้เรียนให้พร้อมก่อนที่จะเรียนรู้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ ในรายวิชาทักษะเทคนิคการสอน ได้นำกิจกรรมจิตศึกษามาให้นักศึกษาได้เรียนรู้และวางแผนออกแบบกิจกรรมจิตศึกษา และไปทดลองปฏิบัติกิจกรรมจิตศึกษากับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในช่วงเวลา ๐๘.๓๐-๐๘.๕๐ น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเรียนให้แก่นักเรียน ซึ่งในขณะจัดกิจกรรมนักศึกษาจะใช้เพลงบันเลงคลื่นสมองต่ำประกอบกิจกรรมด้วย ผสมผสานกับท่าทีครูที่เป็นกัลยาณมิตร และกิจกรรมที่น้อมนำไปสู่การเกิดสติ เกิดสมาธิ ผ่อนคลายมีความสุข และพร้อมที่จะเรียนรู้    หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมที่นักศึกษาจัดกิจกรรมจิตศึกษาที่โรงเรียนสาธิต จากการสัมภาษณ์ครูและผู้บริหารพบว่ากระบวนการจิตศึกษาช่วยพัฒนาอารมณ์นักเรียน และช่วยให้นักเรียนมีสมาธิพร้อมที่จะเรียนรู้  และทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้ดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น